Kela

Kuntoutuksen hakeminen Kelasta

Kun olet saanut lääkärinlausunnon (tai kuntoutussuunnitelman), voit hakea Kelasta kuntoutusta. Tarvittaessa voit kysyä Kelasta eri kuntoutusmahdollisuuksista. Voit myös varata Kelan kuntoutusasioiden palvelunumerosta 020 692 205 kuntoutushaastatteluajan.

Kun tarvitset kuntoutusta

Kelan kuntoutus

Lääkekorvausmenot kasvavat taas (tänään)

Edellisvuonna säästötoimet pienensivät lääkekorvausten kustannuksia, mutta vuonna 2018 summa alkoi taas kasvaa.

Ikääntyneiden IKKU-kuntoutus toimii, hakuvaihetta kehitettävä (tänään)

IKKU-kuntoutuksen sisältö ja rakenne ovat enimmäkseen toimivia. Haku- ja valmistautumisvaiheita tulee kuitenkin kehittää.

EU:n vammaiskortti nyt erityistä tukea saaville lapsille ja nuorille (tänään)

Maaliskuun alusta EU:n vammaiskorttia voivat hakea lapset ja nuoret, joilla on varhaiskasvatuksessa tai perusopetuksessa tehty erityisen tuen päätös. Lisäksi korttiin voi saada A-merkinnän, jolla voi osoittaa tarvitsevansa mukaansa avustajan tai tukihenkilön.

Työttömän perusturvan menot ylittivät vuonna 2018 ansioturvan menot ensimmäistä kertaa (tänään)

Aktiivimalli alensi työttömyysetuuden määrää noin joka kolmannelta ansiopäivärahan saajalta ja 40 prosentilta Kelan työttömyysetuuden saajista. Ikääntyneistä työttömistä alennettua etuutta sai suurempi osa kuin muista ryhmistä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei löytänyt huomautettavaa Kelan taksisopimuksista (tänään)

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on selvittänyt Kelan korvaamien taksimatkojen hankintaprosessin sekä Kelan ja välityskeskusten väliset sopimukset. Selvityksen mukaan hankinnat ja sopimukset on hoidettu ja laadittu asianmukaisesti.

Kelan valtuutetut vastaanottivat selvityksen Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hankinnoista (tänään)

Kelan toimintaa valvovat valtuutetut edellyttävät Kelan hallitukselta toimenpiteitä raportissa esitettyjen suositusten pohjalta.

Elämässä-opas neuvoo, missä kynnys nuoren kuntoutukseen on matalin (tänään)

Vuoden 2019 Elämässä-opas on jakelussa kaikissa Kelan palvelupisteissä sekä muun muassa kirjastoissa, apteekeissa ja R-kioskeilla.

Asumistukimenot uuteen ennätykseen vuonna 2018 (tänään)

Asumistukien saajien määrä kääntyi kuitenkin laskuun syksyllä 2018.

Nuoren kuntoutusrahan saajien määrä kaksinkertaistunut 2010-luvulla (tänään)

Kaikkien kuntoutusrahan saajien määrä on kuitenkin vähentynyt viime vuosina merkittävästi.

Kelan vuoden 2019 selkoesitteet on julkaistu (tänään)

Selkoesitteistä löydät tietoa Kelan tuista ja palveluista. Esitteitä on 8, ja ne julkaistaan selkosuomeksi ja ‑ruotsiksi. Myöhemmin keväällä ne julkaistaan myös englanniksi, venäjäksi ja viroksi. Pohjoissaamenkieliset esitteet on julkaistu verkossa.

Kotihoidon tukeminen myöhentää äitien työhön siirtymistä (tänään)

Äidit hoitavat lasta pidempään kotona niissä kunnissa, jotka maksavat kotihoidon tuen kuntalisää. Tuen määrä vaikuttaa hoitojakson pituuteen sekä työssä että työttömänä olleilla äideillä.

Lähes puolet perustoimeentulotuen saajista saa Kelan työttömyysetuutta (tänään)

Nuorten perustoimeentulotuen saajien määrä laski edellisvuodesta. Aktiivimallin takia alennettua työttömyysetuutta Kelasta saavista 40 % sai perustoimeentulotukea.

Kanta-palvelujen käyttö lisääntyi merkittävästi (tänään)

Vuosi 2018 oli Kanta-palveluille kasvun vuosi. Lähes kaikki reseptit kirjoitettiin sähköisinä, ja palvelun käyttäjämäärät jatkoivat kasvuaan. Häiriötilanteiden määrä väheni, ja asiakkaiden toivomia uusia palveluita otettiin käyttöön.

Kela kehittää hankintoja – nyt kuullaan palveluntuottajia, järjestöjä ja asiantuntijoita (tänään)

Kelassa tehdään selvitystä hankintojen uudistamisesta. Työssä kuullaan laajasti Kelan asiakkaita edustavia ja palveluja tuottavia sidosryhmiä sekä muita asiantuntijoita. Kyselyiden ja kuulemisten tuloksia käsitellään kaikille avoimessa seminaarissa 27.2.

Ammatillisen kuntoutuksen hakijoiden työkyky hyvin heikko (tänään)

Heikoimmassa asemassa olevat hakijat ovat tyytymättömimpiä ammatillisen kuntoutuksen hakuprosessiin.

Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2019 (tänään)

Vuosi 2019 tuo muutoksia muun muassa nuoren ammatilliseen kuntoutukseen ja perhe-etuuksiin. Kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien euromääriin ei tule tänä vuonna indeksikorotusta, mutta esimerkiksi takuueläkkeeseen ja sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahoihin tehdään tasokorotus.

Suurin osa kansaneläkeindeksiin sidotuista etuuksista säilyy määrältään samoina vuonna 2019 (tänään)

Suurin osa Kelan maksamista etuuksista on ensi vuonna saman suuruisia kuin tänä vuonna. Eduskunta on kuitenkin päättänyt suurentaa joidenkin etuuksien euromääriä.

Nuorten pääsyä Kelan ammatilliseen kuntoutukseen helpotetaan (tänään)

Nuoren ammatilliseen kuntoutukseen voi jatkossa hakea ilman lääkärinlausuntoa. Lakimuutos tulee voimaan 1.1.2019.

Kuntoutus ei katkea, vaikka palveluntuottaja vaihtuu (tänään)

Kela lähettää tällä viikolla kirjeen kaikille niille vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille, joiden palveluntuottaja vaihtuu 1.1.2019. Kirjeen mukana on luettelo, josta asiakas voi valita uuden palveluntuottajan.

Kelan ja Me-säätiön visualisointityökalu auttaa tunnistamaan nuorten syrjäytymisriskiä (tänään)

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tunnistaminen ja ohjaaminen palveluihin tarvitsee tuekseen tutkimustietoa. Kelan ja Me-säätiön uusi datavisualisointi tarjoaa työkalun tiedon analysoimiseen.